Sažetak | Nove misli u izvještaju predsjednika Sija
2017/10/24

2017-10-18 13:46:33 Izvor: XINHUANET

Peking, 18. 10. 2017. (XINHUANET) U Pekingu je, 18. oktobra, u devet časova, u svečanoj dvorani Svekineskog narodnog kongresa, otvoren 19. nacionalni kongres Komunističke partije Kine. Si Đinping je u ime članova prethodnog 18. kongresa CK KP Kine podnio izvještaj ovom kongresu.

Si je u svom izvještaju koji je bremenit novim mislima istakao da, socijalizam s kineskim karakteristikama ulazi u novu eru, što predstavlja novi istorijski pravac u razvoju zemlje. XINHUANET vas vodi da kroz te „nove misli“ pročitate Izvještaj.

★Nova era

Socijalizam s kineskim karakteristikama ušao je u novu eru, ovo je novi istorijski pravac u razvoju zemlje.

★ Ulazak socijalizma s kineskim karakteristikama u novu eru sa tri „znači“

Ulazak socijalizma s kineskim karakteristikama u novu eru,

znači da je kineski narod nakon dugog teškog stradanja u modernom dobu, učinio veliki uzlet, prešavši od faze „uspravljanja na noge“, preko faze „bogaćenja“ do faze „osnaživanja“, dočekavši tako blistavu perspektivu ostvarenja velike renesanse kineske nacije.

znači da je naučni socijalizam pokazao svoju veliku vitalnost i snagu u dvadesetprvovjekovnoj Kini, s visoko podignutom velikom zastavom socijalizma s kineskim karakteristikama u svijetu.

znači da se socijalistički put, teorija, društveni sistem i kultura s kineskim karakteristikama neprekidno razvijaju, i da je Kina zemljama u razvoju pokazala novi put i načine modernizacije, otvarajući im potpuno nove mogućnosti pri izboru između ostvarivanja želje za ubrzanim razvojem i želje za očuvanjem nezavisnosti svoje države i nacije. Kina je svojom mudrošću i svojim rješenjima dala veliki doprinos u rješavanju problema čovječanstva.

Ulazak socijalizma s kineskim karakteristikama u novu eru znači da se glavni konflikt našeg društva prenosi na polje konflikta između rastuće težnje za boljim životom naših građana i neuravnotežnog i nedovoljnog razvoja.

★ Koncept socijalizma s kineskim karakteristikama u novoj eri sa osam „nedvosmisleno“

Koncept socijalizma s kineskim karakteristikama u novoj eri jeste:

nedvosmisleno nastojanje i razvijanje socijalizma s kineskim karakteristikama, s glavnom misijom ostvarivanja socijalističke modernizacije i velikog uzdizanja kineske nacije; da se na temelju svestrane izgradnje umjereno prosperitetnog društva, u dva koraka, do sredine ovog vijeka, izgradi jedna snažna socijalistička Kina, koja će biti bogata, jaka, demokratska, a istovremeno i lijepa, civilizovana i harmonična zemlja.

Nedvosmisleno utvrditi da se glavni konflikt našeg društva prenosi na polje konflikta između rastuće težnje za boljim životom naših građana i neuravnotežnog i nedovoljnog razvoja; istrajati na konceptu razvoja sa težištem na narodu i neprekidno podsticati svestrani razvoj i opšti prosperitet cijele nacije.

Nedvosmisleno promovisati da „Pet u jednom“ predstavlja generalnu dispoziciju, a „Četiri sveobuhvatnosti“ strategijsku projekciju u realizaciji socijalizma s kineskim karakteristikama, uz naglasak na učvršćavanju samouvjerenosti u socijalistički put, teoriju, sistem i kulturu za koje se zalažemo.

Nedvosmisleno odrediti da su usavršavanje i razvoj socijalističkog sistema s kineskim bojama, kao i podsticanje modernizacije državnog uređenja i sposobnosti upravljanja državom, opšti ciljevi svestranog produbljivanja reformi.

Nedvosmisleno određivanje da su izgradnja socijalističkog pravnog sistema s kineskim karakteristikama i stvaranje socijalističke vladavine prava, opšti ciljevi svestranog podsticanja izgradnje vladavine prava

Nedvosmisleno odrediti da je izgradnja jedne dobro disciplinovane narodne armije koja izvršava naređenja partije i umije da pobjeđuje u ratu, glavni cilj jačanja armije u novoj eri.

Nedvosmisleno odrediti spoljnu politiku Kine, kao velike zemlje, da je potrebno podsticati izgradnju novih međunarodnih odnosa i stvaranje zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva.

Nedvosmisleno odrediti da je rukovođenje KPK najosnovnija karakteristika socijalizma kineskih boja, koja i predstavlja najveću prednost kineskog socijalističkog sistema. U Izvještaju se posebno ističe da KPK predstavlja najvišu rukovodeću političku moć u Kini, a pomenuti su i opšti zahtjevi za izgradnju partije u novoj eri u čijem se težištu nalazi politička izgradnja partije.

Ideologija socijalizma s kineskim odlikama u novoj eri jeste:

nasleđe i nova dostignuća marksizma i lenjinizma, doktrine Mao Cedunga, teorije Deng Sjaopinga, važne doktrine „Tri predstavljanja“ i naučno utemeljeni pogled na razvoj;

najnovija postignuća sprovođenja marksizma u skladu sa kineskim uslovima;

plodovi iskustava iz prakse i kolektivne mudrosti KPK i kineskog naroda;

važan sastavni dio teorijskog sistema socijalizma s kineskim odlikama;

uputstva za akciju partije, države i naroda za ostvarivanje velike renesanse kineske nacije.

★ Osnovne smjernice i strategije unapređivanja socijalizma s kineskim karakteristikama u novoj eri:

(1) nastojanje da KPK ima rukovodeću ulogu u svim državnim poslovima;

(2) nastojanje da težište bude na narodu;

(3) nastojanje na svestranom produbljivanju reformi;

(4) nastojanje na novom konceptu razvoja;

(5) nastojanje na ideji da je narod gospodar svoje zemlje;

(6) nastojanje na svestranoj izgradnji vladavine prava;

(7) nastojanje na osnovnom sistemu vrijednosti socijalizma;

(8) nastojanje da se u ekonomskom razvoju osigura i poboljša životni standard građana;

(9) nastojanje na principima harmonične koegzistencije čovjeka i prirode;

(10) nastojanje na konceptu opšte državne bezbjednosti;

(11) nastojanje na apsolutnom rukovođenju partije nad vojskom

(12) nastojanje na principu „jedna zemlja, dva sistema“ i podsticanje procesa ujedinjenja zemlje;

(13) nastojanje na stvaranju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva;

(14) nastojanje na sveobuhvatnom strogom disciplinovanju partije.

★ Novi veliki projekti

Da bi se ostvario veliki san, treba realizovati veliki projekat. Ovaj veliki projekat predstavlja veliki novi proces partijske izgradnje koji zapravo KPK podstiče i produbljava.

Velika borba i projekti, uzvišeni ciljevi i snovi, tijesno su povezani jedni s drugima, i pozitivno deluju jedni na druge, a među njima odlučujuću ulogu ima veliki novi proces partijske izgradnje.

★ Nova misija

Odlučno ići ka cilju svestrane izgradnje umjereno prosperitetnog društva, otvarajući novu misiju sveobuhvatnog stvaranja moderne socijalističke zemlje.

Period do 2020. godine, predstavlja odlučujuću fazu za svestrano ostvarivanje umjereno prosperitetnog društva.

U periodu između 19. Kongresa i 20. Kongresa, ukrštaju se istorijski ciljevi postavljeni u čast obilježavanja „dvije 100. godišnjice“. Moramo da, s jedne strane, svestrano izgradimo jedno umjereno prosperitetno društvo ostvarujući ciljeve postavljene za prvih sto godina postojanja KPK, i da, s druge strane, koristeći pružene prilike, krenemo na put ka sveobuhvatnom stvaranju moderne socijalističke zemlje, odnosno ka cilju koji smo postavili za sljedećih sto godina.

Na osnovu sveobuhvatne analize situacija kako unutar, tako i van zemlje, kao i uslova razvoja naše zemlje, period od 2020. godine do sredine ovog vijeka podijeljen je na dvije faze: u prvoj fazi, od 2020. godine do 2035. godine., odnosno u periodu od petnaest godina nakon svestranog ostvarivanja umjereno prosperitetnog društva, treba da nastavimo da se borimo da se u osnovi ostvari socijalistička modernizacija; u drugoj fazi, od 2035. godine do sredine ovog vijeka, treba da, na osnovu ostvarivanja tog stepena modernizacije, učinimo još jedan korak naprijed, tj. da izgradimo jednu snažnu socijalističku modernu Kinu koja će biti prosperitetna, jaka, demokratska, civilizovana, harmonična i lijepa zemlja.

Dvofazna izgradnja naše zemlje, odnosno put od svestranog stvaranja umjereno prosperitetnog društva, preko osnovnog ostvarivanja modernizacije, i najzad do sveobuhvatne izgradnje snažne socijalističke moderne države, predstavlja stratešku projekciju razvoja socijalizma kineskih boja u novoj eri.

★ Novi koncept razvoja

Prelazeći iz faze brzog rasta u fazu visokokvalitetnog razvoja, kineska ekonomija se zapravo nalazi u presudnom periodu kada se mijenja način razvoja, vrši se optimizacija ekonomske strukture, razmjenjuju se pokretačke snage za ekonomski rast. Izgradnja modernog ekonomskog sistema u cilju rješavanja ovih ključnih pitanja, predstavlja najprioritetniji zadatak i strateški cilj našeg razvoja.

(1) produbljivati reforme na strani ponude;

(2) ubrzati proces postavljanja Kine kao inovativne zemlje;

(3) sprovoditi strategiju razvoja ruralne sredine zemlje;

(4) sprovoditi strategiju koordiniranog regionalnog razvoja;

(5) ubrzati proces poboljšanja sistema socijalističke tržišne ekonomije;

(6) podsticati formiranje novog modela svestranog otvaranja prema svijetu.

★ Fundamentalni zahtjevi za izgradnju partije u novoj eri

Fundamentalni zahtjevi za izgradnju partije u novoj eri su sledeći:

nastojati i učvrstiti sveobuhvatno rukovođenje KPK;

nastojati na principu „partija upravlja partijom“, kao i na sveobuhvatnom strožem partijskom disciplinovanju;

postaviti temelje za jačanje sposobnosti dugoročnog vladanja zemljom i očuvanje progresivnosti i čistote partije kao centralni zadatak, dok političku izgradnju partije uzeti kao suštinski zadatak;

postaviti temelje za jačanje samouvjerenja u komunističke ideale, povjerenja u njih i krajnje ciljeve;

fokusirati se na pokretanje entuzijazma, inicijative i kreativnosti cijele partije, i u cilju izgradnje sistema, svestrano podstičući političku, ideološku, organizacionu izgradnju partije, kao i poboljšanje radnog duha i disciplinovanja partije;

produbljivati borbu protiv korupcije, neprekidno podižući kvalitet partijske izgradnje, s ciljem da se KPK postavi kao marksistička vladajuća partija koja uvijek ide ispred vremena, koja uživa u iskrenoj podršci naroda, koja ima hrabrost da se suštinski promijeni i odoli raznim iskušenjima i izazovima, i koja uvijek čuva svoju vitalnost i mladački duh.

(1) staviti političku izgradnju partije na prvo mjesto;

(2) opremiti partiju ideologijom socijalizma s kineskim karakteristikama u novoj eri;

(3) izgraditi profesionarni kadrovski tim visokog kvaliteta;

(4) jačati izgradnju osnovne linije partije;

(5) istrajno i predano ispravljati ponašanje partije i strogo disciplinovati članove partije;

(6) sprovoditi borbu protiv korupcije do ubjedljive pobjede;

(7) poboljšati i unaprijediti sistem kontrole i nadzora nad partijom i državnim organima;

(8) sveobuhvatno ojačati sposobnosti i vještine upravljanja državom.

Suggest to a friend   
Print